Buddha Shakyamuni 14 inch

Buddha Shakyamuni Front
Buddha Shakyamuni Front Close
Buddha Shakyamuni Right Face
Availability : InStock
$595.00

Buddha Shakyamuni 14 inch, partial gild

Weight 8 lbs
Dimensions 8 × 9 × 14 in