Padma Samye Ling Stupa Ground Blessing Ceremony Celebrating Chokhor Duchen

Copyright © Padmasambhava Buddhist Center at Padma Samye Ling. All rights reserved.